Terms of service

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Werkstatt Lab s,r,i,, miesto podnikania: Lermontovova 911/3 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53338227, DIČ: 2121367457, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka: 148854/B (ďalej aj ako „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej aj ako „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke betterflow.cz, betterflow.sk a hlbina.sk (ďalej aj ako „E-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom E – shopu (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)
 2. Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom E-shopu.
 3. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.
 4. Orgánom dozoru nad činnosťou Predávajúceho je:

            Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

            Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

            Bajkalská 21/A, P. O. Box 5

            820 07 Bratislava

 1. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

           Obchodné meno:       Werkstatt Lab s.r.o.

           Miesto podnikania:    Lermontovova 911/3, 811 05, Bratislava

           IČO:                          53338227

           DIČ:                          2121367457

           Nie sme platca DPH.

           Registrácia:                 obchodny register Okresneho sudu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka: 148854/B

           Bankové spojenie:      Fio banka

           IBAN:                        SK8283300000002101901608

           Tel.:                            +421 911 125 537

           E-mail:                        shop@betterflow.cz (všeobecné informácie aj k objednávkam)

 

Článok II.
Vymedzenie pojmov

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu.

Spotrebiteľom sa rozumie:

 1. Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (§52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník),
 2. Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (§2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa).

Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom E-shopu, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu a celkovú cenu tohto tovaru.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke E-shopu.

Článok III.
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci realizuje objednávku týmto spôsobom

          -       vyplnením elektronického formulára bez registrácie.

 1. Pri zadávaní objednávky si Kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo odoslať objednávku s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v elektronickom formulári a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito VOP.
 3. Prijatá objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná .Okamžite po obdržaní objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri objednávaní. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až záväzným potvrdením Predávajúceho, že objednávka sa vybavuje. Oznámenie o tom, že objednávka sa vybavuje je doručené na e-mailovú adresu Kupujúceho.
 4. Pri vyplnení elektrického formulára pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať pravdivo všetky údaje.

 

Článok IV.
Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho, teda dokiaľ nie je Kupujúcemu doručené oznámenie o tom, že objednávka sa vybavuje. V takomto prípade nás kontaktujte čím skôr na adresu shop@betterflow.cz a uveďte číslo objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní vrátená.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku Kupujúceho, ak tovar nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude Kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní vrátená.

Článok V.
Kúpna cena

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom E-shopu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Všetky kúpne ceny udávané pri tovare sú konečné.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na E-shope s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na E-shope. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného konania alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného konania alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
 3. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v E-shope napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0 CZK“ alebo „1 CZK“ alebo “0 EUR”, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto VOP. Predávajúci informuje Kupujúceho o chybe a zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Táto zmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením o prijatí Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.

Článok VII.
Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú v mene  CZK, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

-      Platba vopred: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar až po pripísaní celej sumy tovaru na účet Predávajúceho, vedený v Fio banke, číslo účtu v tvare IBAN: SK8283300000002101901608. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.

Článok VIII.
Dodacie podmienky

 1. Tovar je dodávaný prostredníctvom rôznych kuriérskych spoločností, v závislosti or preferencie zákazníka alebo od cenovej výhodnosti.
 2. Objednávky budú vybavené v čo najkratšom možnom čase. Maximálna doba odoslania objednávky je 20 dní od potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim. O vyexpedovaní objednávky je Kupujúci informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.
 3. Doba doručenia tovaru je predĺžená o ďalšie 1 až 2 pracovné dni, ktoré trvajú na doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou.
 4. Ak Vám tovar nebude doručený ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, prosím kontaktujte nás na e-maile shop@betterflow.sk
 5. Predávajúci zasiela tovar dobre zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si zásielku pri prebratí skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolností. O predĺžení dodacej doby bude Kupujúci bezodkladne informovaný.

Článok IX.
Poštovné a balné

 1. Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.
 2. Výška poštovného pri platbe vopred na účet Predávajúceho je 3 Eur.

Článok X.
Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom zaplatenia Kúpnej ceny.

Článok XI.
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy (Vrátenie tovaru)

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle  ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

           -       tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

           -       dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu,

           -       tovar dodáva opakovane počas vymedzeného, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

 1. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 -     poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 -     predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 -     predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

          -     predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

-     predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

          -     predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

-     predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

-     vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas
návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

-     predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

          -     predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

-     poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

-     poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:

          -     v listinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu miesta podnikania Predávajúceho,

          -     zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho shop@betterflow.cz

 1. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár - "Formulár na odstúpenie od zmluvy", ktorý nájdete v samostatnej časti „Vrátenie, výmena a reklamácia tovaru.“
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania, spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to späť na adresu miesta podnikania Predávajúceho. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame Vám tovar zaslať ako doporučený list alebo balík. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu vyššie spomenuté platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. V prípade, že si Kupujúci objednal viac kusov tovaru, resp. viacero druhov tovaru a vráti „odstúpi od zmluvy“ len časť zakúpeného tovaru, Predávajúci nevráti Kupujúcemu platbu za poštovné.
 5. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

     10 Ustanovenia článku XI. týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.

Článok XII.
Záručná doba

 1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list. V prípade chýbajúceho daňového dokladu nás prosím informujte čo najskôr, a to e-mailom na shop@betterflow.cz.

Článok XIII.
Reklamácia tovaru

 1. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru týkajúce sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim a počas záručnej doby.
 3. Nároky z vád tovaru zanikajú: 

           -     ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku Kupujúcim; 

           -     ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, 

           -     neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;  

 -     ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;  

           -      ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;  

           -      ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.

 1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho časti spôsobené jeho používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad tovaru.
 2. Pokiaľ Kupujúci zistí vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po tom, ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.
 3. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho tak, že doručí reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a reklamačným formulárom na adresu miesta podnikania Predávajúceho (Werkstatt Lab s.r.o., Lermontovova 911/3 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto). Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Kupujúci je povinný  v reklamačnom formulári pravdivo uviesť všetky požadované informácie. Formulár - „Reklamačný formulár“  nájdete v samostatnej časti „Vrátenie, výmena a reklamácia tovaru.“
 4. Kupujúci môže zaslať reklamačný formulár niektorým z nasledovných spôsobov:

          -     v listinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu miesta podnikania Predávajúceho,

          -      zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho shop@betterflow.cz.

 1. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

          -     doručenie reklamačného formuláru a dokladu o úhrade tovaru Predávajúcemu,

          -      doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu .

 1. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 3 pracovných dní od začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade oprávnenej reklamácie sa Predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má Kupujúci rovnaké práva ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 2. Odstrániteľné vady:
  Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady a ak Predávajúci má tovar na sklade, ktorý Kupujúci chce vymeniť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (právo výberu má Kupujúci), ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 1. Neodstrániteľné vady:
  Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (právo výberu má Kupujúci). Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 1. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácií a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie v celom jej rozsahu. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Kupujúci po skončení opravy povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručný doba znova od prevzatia nového tovaru. Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u Predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady, inak toto právo zanikne.
 2. Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkálska 21/A, 827 99 Bratislava, soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Ustanovenia článku XIII. týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.

Článok XIV.
Výmena tovaru 

 1. Kupujúci má právo do 14 dní od prevzatia tovaru požiadať o výmenu tovaru. Výmenný formulár musí byť Predávajúcemu doručený do skončenia doby na výmenu tovaru (14 dní) a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený tovar v pôvodom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave, s visačkami, nepoškodený a bez známok používania. K tovaru je Kupujúci povinný pribaliť Výmenný formulár, ktorý je uverejnený v časti “ Vrátenie, výmena, reklamácia tovaru.“ Prepravné náklady pri výmene tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.
 2. V prípade, že vrátený tovar nie je možné vymeniť Kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný zaslať hodnotu tovaru na účet Kupujúceho, a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Článok XV.
Spoločné ustanovenia k vráteniu, výmene a reklamácií tovaru

 1. Ak výmenný formulár, reklamačný formulár, formulár na odstúpenie od zmluvy (ďalej aj ako „Formulár“) nie je úplne vyplnený a/alebo ak k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej aj ako „Požadované doklady“) , Predávajúci vyzve Kupujúceho telefonicky prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 60 dní od prevzatia Formulára alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie/výmeny/vrátenia  a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.
 2. Ak spolu s vyplneným Formulárom a Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie/výmeny/vrátenia, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať, vymeniť alebo vrátiť.
 3. Tovar, ktorý je predmetom výmeny/vrátenia nesmie javiť na sebe známky používania.
 4. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie/výmeny/vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie/výmeny/vrátenia znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo nepreberať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

Článok XVI.
Ostatné ustanovenia

 1. Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedenej na E-shope. Fotografie priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné.
 2. Odoslaním objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje oboznámenie sa s týmito VOP.

Článok XVII.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na E-shope môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Predávajúci upozorňuje, že tovar uvedený na E-shope môžu byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na E-shope.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 19.10.2020.