Refund policy

Vrátenie, výmena a reklamácia tovaru

Vrátenie, výmena a reklamácia tovaru

Vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy)

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle  ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa  od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

-     tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

-     dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu,

-     tovar dodáva opakovane počas vymedzeného, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:

-     v listinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu miesta podnikania Predávajúceho: Werkstatt Lab s.r.o., Lermontovova 911/3, 811 05, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko.

-     zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho shop@betterflow.cz

 1. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár - "Formulár na odstúpenie od zmluvy", ktorý nájdete ďalej v texte na skopírovanie a prepísanie.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania, spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to späť na adresu miesta podnikania Predávajúceho: Werkstatt Lab s.r.o., Lermontovova 911/3, 811 05, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko.. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame Vám tovar zaslať ako doporučený list alebo balík. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu vyššie spomenuté platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. V prípade, že si Kupujúci objednal viac kusov tovaru, resp. viacero druhov tovaru a vráti „odstúpi od zmluvy“ len časť zakúpeného tovaru, Predávajúci nevráti Kupujúcemu platbu za poštovné.
 5. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

 

Výmena tovaru

 1. Kupujúci má právo do 14 dní od prevzatia tovaru požiadať o výmenu tovaru. Výmenný formulár musí byť Predávajúcemu doručený na adresu: Werkstatt Lab s.r.o., Lermontovova 911/3, 811 05, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko do skončenia doby na výmenu tovaru (14 dní) a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený tovar v pôvodom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave, s visačkami, nepoškodený a bez známok používania. K tovaru je Kupujúci povinný pribaliť Výmenný formulár, ktorý nájdete ďalej v texte na skopírovanie a prepísanie. Prepravné náklady pri výmene tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.
 2. V prípade, že vrátený tovar nie je možné vymeniť Kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný zaslať hodnotu tovaru na účet Kupujúceho, a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Reklamácia tovaru

 1. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru týkajúce sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim a počas záručnej doby.
 3. Nároky z vád tovaru zanikajú: 

-     ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku Kupujúcim; 

-     ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, 

-     neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;  

-     ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;  

-     ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;  

-     ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.

 1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho časti spôsobené jeho používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad tovaru.
 2. Pokiaľ Kupujúci zistí vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po tom, ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.
 3. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho tak, že doručí reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a reklamačným formulárom na adresu miesta podnikania Predávajúceho (Werkstatt Lab s.r.o., Lermontovova 911/3, 811 05, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko.). Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Kupujúci je povinný  v reklamačnom formulári pravdivo uviesť všetky požadované informácie. „Reklamačný formulár“ nájdete ďalej v texte na skopírovanie a prepísanie.
 4. Kupujúci môže zaslať reklamačný formulár niektorým z nasledovných spôsobov:

-     v listinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu miesta podnikania Predávajúceho: Werkstatt Lab s.r.o., Lermontovova 911/3, 811 05, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko.

-     zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho shop@betterflow.cz.

 1. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

-     doručenie reklamačného formuláru a dokladu o úhrade tovaru Predávajúcemu,

-     doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu.

 1. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 3 pracovných dní od začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade oprávnenej reklamácie sa Predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má Kupujúci rovnaké práva ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 2. Odstrániteľné vady:
  Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady a ak Predávajúci má tovar na sklade, ktorý Kupujúci chce vymeniť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (právo výberu má Kupujúci), ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 1. Neodstrániteľné vady:
  Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (právo výberu má Kupujúci). Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 1. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu doklad o reklamácií a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie v celom jej rozsahu. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Kupujúci po skončení opravy povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručný doba znova od prevzatia nového tovaru. Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u Predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady, inak toto právo zanikne.
 2. Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkálska 21/A, 827 99 Bratislava, soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Spoločné ustanovenia k vráteniu, výmene a reklamácií tovaru

 1. Ak výmenný formulár, reklamačný formulár, formulár na odstúpenie od zmluvy (ďalej aj ako „Formulár“) nie je úplne vyplnený a/alebo ak k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej aj ako „Požadované doklady“) , Predávajúci vyzve Kupujúceho telefonicky prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 60 dní od prevzatia Formulára alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie/výmeny/vrátenia  a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.
 2. Ak spolu s vyplneným Formulárom a Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie/výmeny/ vrátenia, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať, vymeniť alebo vrátiť.
 3. Tovar, ktorý je predmetom výmeny/vrátenia nesmie javiť na sebe známky používania.
 4. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie/výmeny/vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie/výmeny/vrátenia znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo nepreberať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

 

 

 

 

Formulár na odstúpenie spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy

 

 

 

Kupujúci – spotrebiteľ:       

Meno, priezvisko:       ........................................................................................................

Adresa bydliska:         ........................................................................................................

Telefón:                       ........................................................................................................

E-mail:                        ........................................................................................................

 

 

 

odstupuje od zmluvy uzavretej s

 

 

Predávajúcim:                       Werkstatt Lab s.r.o., IČO: 53338227

 

Číslo faktúry: ........................................................................................................

 

 

Označenie vráteného tovaru (množstvo, názov, farba, veľkosť):

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

Kúpna cena má byť vrátená bezhotovostným prevodom na číslo účtu Kupujúceho v tvare IBAN:

 

.......................................................................................................................................................

 

 

................................................

Dátum a podpis kupujúceho

 

 

 

 

 

 

 

Výmenný formulár

 

 

Kupujúci:      

Meno, priezvisko:       ........................................................................................................

Adresa bydliska:         ........................................................................................................

Telefón:                       ........................................................................................................

E-mail:                        ........................................................................................................

 

 

Predávajúci:                          Werkstatt Lab s.r.o., IČO: 53338227

 

Číslo faktúry: ........................................................................................................

 

 

Označenie tovaru (množstvo, názov, farba, veľkosť), ktorý chce Kupujúci vymeniť:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

Označenie požadovaného tovaru (množstvo, názov, farba, veľkosť):

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

Číslo účtu Kupujúceho v tvare IBAN:

 

.......................................................................................................................................................

 

 

................................................

Dátum a podpis kupujúceho

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamačný formulár

 

 

Reklamujúci:

Meno, priezvisko:       ........................................................................................................

Adresa bydliska:         ........................................................................................................

Telefón:                       ........................................................................................................

E-mail:                        ........................................................................................................

 

 

Dodávateľ:                             Werkstatt Lab s.r.o., IČO: 53338227

 

Číslo faktúry: ........................................................................................................

 

 

Označenie reklamovaného tovaru (množstvo, názov, farba, veľkosť):

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

Popis vady tovaru:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (zakrúžkujte preferenciu):

 

Oprava

 

Výmena

 

Vrátenie kúpnej ceny

 

IBAN: .........................................................................................................................................

 

................................................

Dátum a podpis reklamujúceho